مقدمه اگر به دنبال ترک سیگار هستید روش‌های زیادی از گروه‌های مشاوره گرفته تا برنامه‌ها و کمپین‌های ترک سیگار برای شما وجود دارد که می‌توانید برای بهبودی خود استفاده کنید. همچنین روش‌ها و راهنمایانی وجود دارد که به شما در شروع ترک سیگار کمک می‌کند….