مقدمه توجه Attention مفهومی که در روانشناسی شناختی مورد مطالعه قرار گرفته است.  و به نحوه پردازش فعالانه اطلاعات خاص در محیط فرد اشاره دارد. هنگامی که این مقاله را می خوانید، مناظر، اصوات و احساسات زیادی در اطراف شما جریان دارد. قرار دادن پاها…