مقدمه گرچه همه ما دوست داریم باور داشته باشیم که منطقی هستیم. اما واقعیت ناراحت کننده این است که ما دائما تحت تأثیر سوگیری‌های شناختی هستیم که تفکر ما را تحریف می‎کنند. اعتقادات ما را تحت تأثیر قرار می‌دهند و تصمیمات و قضاوت‌هایی را که…