مقدمه نظریه رشد اخلاقی کلبرگ نظریه‌ای است که بر چگونگی رشد اخلاقی و استدلال اخلاقی کودکان متمرکز است. نظریه کلبرگ توضیح می‌دهد که رشد اخلاقی در یک مجموعه شش مرحله‌ای اتفاق ‌می‌افتد. این تئوری همچنین بر این فرضیه استوار که منطق اخلاقی اساسا در جستجوی…