مقدمه غم و اندوه پاسخ طبیعی فرد به از دست دادن یکی از عزیزان یه مسئله‌ای ناراحت کننده است. اختلال سوگ که به آن اختلال سوگواری پیچیده نیز گفته می‌شود  بیماری است که می‌تواند در برخی از افراد که به تازگی یکی از عزیزان خود…