مقدمه چه در محل کار خود باشید، چه شام با خانواده بخورید، یا با دوستانتان بیرون رفته‌اید. ممکن است صحبتتان توسط یکی قطع شده باشد یا به زبان ساده کسی میان حرف شما پریده باشد. حتی ممکن است خودتان در این امر مقصر باشید. ما…