مقدمه همه افراد دوره‌‌ها‌ی خواب آلودگی و انرژی کم را پشت سر ‌می‌گذارند. اما اگر از طریق خواب یا استراحت آرامشی پیدا نمی‌کنید‌،‌ وقت آن است که دلیل خستگی مفرط خود را پیدا کنید. این ممکن است مربوط به یک مسئله پزشکی یا یک مشکل…