مقدمه در روانشناسی، کل گرایی، کل نگری یا Holism رویکردی برای درک ذهن و رفتار انسان که به همه چیز به عنوان یک کل نگاه می‌کند. این رویکرد اغلب با تقلیل گرایی در تقابل است. در تقلیل گرایی افراد سعی می‌کنند همه چیزهای را برای…