مقدمه اثر استروپ ازمونی است با مدت زمانی معین که در آن شما باید رنگ کلمه را که متفاوت با نام کلمه است را تشخیص دهید. به عنوان مثال کلمه آبی ممکن است با رنگ قرمز چاپ شود. شما باید رنگ قرمز را به جای…