مقدمه رنگ زرد می‌تواند از طیف رنگی روشن تا تیره باشد. شاید به همین دلیل است که این رنگ می‌تواند چنین احساسات شدیدی را در وجود ما ایجاد کند. از تاثیر رنگ زرد هر چه بگوییم باز هم کم است یکی از خواص رنگ زرد…