مقدمه چگونه می‌‌توانیم عزیزان خود را تشویق کنیم تا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند؟ فاصله گذاری اجتماعی بهترین روش برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است . متأسفانه به نظر می‌‌رسد که تمام افراد فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌‌کنند. در حال که بیشتر مردم…