مقدمه نظریه پیاژه توضیح می‌دهد که کودکان طی چهار مرحله مختلف رشد شناختی، رشد می‌کنند. این مراحل جنبه‌های بسیاری از رشد ذهنی مانند استدلال، زبان، اخلاق و حافظه را شامل می‌شود. پیاژه معتقد بود که با گذشت زمان و افزایش دانش کودکان نسبت به تعامل…