مقدمه  ترسیدن و ناراحتی درمواقعی که اطمینان کامل از بیماری کوید 19 ندارید طبیعی است ولی با دانستن  چگونگی مقابله با این بیماری  می  توانید از سلامت روح روان خود محافظت کنید. نحوه شنیدن خبر این بیماری از رسانه‌های معتبر بسیار مهم است. مردم با…