براساس آمار بسیاری از زوجین با وجود اینکه بایکدیگر زندگی مشترک دارند اما طلاق عاطفی گرفتند. حس صمیمت بین زوجین بسیار مهم و یکی ارکان اصلی داشتن یک زندگی مشترک شاد است. اگر صمیمت در ازدواج وجود نداشته باشد، به احتمال زیاد زندگی مشترک شما…