مقدمه زیگموند فروید روانکاو مشهور، معتقد بود که شخصیت، رفتار و عملکرد‌های  ما ناشی از تعامل مداومِ دو نیروی منحصر به فردِ روانشناختیِ متعارض است که در دو سطح مختلف آگاهی ذهن فعالیت می‌کنند. این دو نیرو، ذهن خودآگاه و ناخودآگاه هستند. وی معتقد بود…