مقدمه پدیده چراغ گاز یا Gaslighting نوعی سوء استفاده روانشناختی ظریف است که باعث می‌شود قربانیان احساس کنند دیوانه هستند. در نتیجه، قربانی پدیده چراغ گاز شروع به زیر سوال بردن واقعیت خود می‌کند و معتقد است که آنها تنها منبع بروز هرگونه مشکل در…