مقدمه سوگیری وضع موجود یکی از انواع سوگیری شناختی است که افراد ترجیح می‌دهد همه چیز به همین شکل باقی بماند یا وضعیت فعلی امور هیچ تغیری نکند. این سوگیری می‌تواند در رفتار انسان تأثیر بگذارد. در سایر زمینه‌ها از جمله جامعه شناسی، سیاست و…