مقدمه شخصیت چگونه رشد ‌می‌کند؟ به گفته سیگموند فروید روانکاو مشهور، کودکان یک سری مراحل روان جنسی را پشت سر ‌می‌گذارند که منجر به رشد شخصیت آنها در بزرگسالی ‌می‌شود. نظریه وی چگونگی رشد شخصیت در طول کودکی را توصیف می‌کند. در حالی که نظریه…