مقدمه لحظه‌ای وقت بگذارید و خوشبخت ترین شخصی را که می شناسید تصور کنید‌. او را در ذهن خود جلب کرده اید؟ حال به این فکر کنید که شخصیت آن شخص را چگونه توصیف می کنید. آیا صفت‌هایی مانند مثبت نگر، پرانرژی بودن یا شوخ طبع بودن…