مقدمه مدت‌هاست که هنر داستان نویسی در بسیاری از فرهنگ‌ها یک مهارت قابل احترام و یک سنت مهم است. در طول تاریخ، بزرگان جامعه و داستان‌های آنها گنجینه‌ای از دانش، تاریخ و خرد جامعه تلقی می‌شده است. اعضای قدیمی ‌یک جامعه تشویق می‌شدند که داستان‌های…