مقدمه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) فاصله اجتماعی را توصیه می‌کند. این فرایند به این معنی است تا مردم تشویق شوند تا تماس‌های اجتماعی غیر ضروری خود را محدود کنند. بسیاری از افراد در حال تغییر روند…