چه انتظاری می‌توانیم از درمانگر در روان درمانی داشته باشیم چیست؟ بیمارانی که به فکر روان درمانی هستند تا بهبود یابند. باید بدانند که این مسیر برای هر فرد متفاوت است. گاهی اوقات کمک و همدردی یک دوست، شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده…