دی سولفیرام (Antabuse) اولین داروی مورد تایید سازمان غذا و دارو از طرف FDA  برای درمان سوء مصرف الکل و وابستگی به الکل تجویز می‌شود. البته نکته‌ای در مصرف این دارو است زیرا اگر فردی در هنگام مصرف داروی دی سولفیرام Antabuse الکل بنوشد. واکنش…