مقدمه اگر نوجوان شما موهای خود را می‌کند، ممکن است دچار تریکوتیلومانیا (Trichotillomania) شده باشد. با توجه به این که این بیماری خیلی شایع نیست. اما اختلال مو کنی به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است و درمانی نیز برای آن در نظر گرفته شده…