مقدمه خودآگاهی (Self-awareness) شامل آگاهی از جنبه‌های مختلف خود از جمله صفات، رفتارها و احساسات است. اساساً، یک حالت روانشناختی که در آن فرد خود را به کانون توجه تبدیل می‌کند. خودآگاهی یکی از اولین مولفه‌های خودپنداره است که ظهور می‌کند. در حالی که خودآگاهی…