مقدمه اکثر مردم تصور می‌کنند که خود شفقت ورزی، مهربانی نسبت به خودمان است. این تصور درست به نظر میرسد، اما شفقت ورزی به خودمان، نوعی روش ارتباطی با خود است. که در آن می‌توانید از نظر احساسی انعطاف پذیرتر شوید. و موفق می‌شوید هدایت…