مقدمه روانشناسان خلاقیت را دقیقاً چگونه تعریف می کنند؟ مطالعه خلاقیت می تواند یک روند دشوار باشد. نه تنها خلاقیت به خودی خود یک موضوع پیچیده است، بلکه در مورد نحوه دقیق تعریف خلاقیت نیز اتفاق نظر وجود دارد. بسیاری از رایج ترین تعاریف حاکی…