مقدمه وقتی اتفاقات بد ‌می‌افتد، دوست داریم باور کنیم که برای تغییر اوضاع هر کاری لازم باشد انجام ‌می‌دهیم. تحقیق در مورد آنچه که به عنوان درماندگی آموخته شده (learned helplessness ) شناخته می‌شود نشان داده که وقتی افراد احساس ‌می‌کنند هیچ کنترلی بر آنچه…