مقدمه اگر دوست یا فامیل دارید که با اعتیاد زندگی می کند و معتاد است. ممکن است از خود بپرسید که چگونه می توانید به او کمک کنید. تصمیم گیری در مورد تلاش برای کمک به فردی که دچار اعتیاد است همیشه آسان نیست، اما…