وقتی درگیر فشارهای روحی زندگی هستیم، گاهی اوقات فقط می‌خواهیم حال خوب را تجربه کنیم. تحقیقات نه تنها نشان می‌دهد که افراد خوشبخت به دلیل خوشبختی در زندگی از مزایای زیادی برخوردار می‌شوند، بلکه خوشبختی باعث احساس آرامش آنها نیز می‌شود. اگرچه به نظر می‌رسد…