مقدمه زبان بدن به سیگنال‌های غیرکلامی اشاره دارد که ما برای برقراری ارتباط از آنها استفاده می کنیم. به گفته کارشناسان‌، این سیگنال‌های غیرکلامی قسمت عظیمی از ارتباطات روزانه را تشکیل می‌دهند. از حالت‌های صورت گرفته تا حرکات بدن‌، حجم زیادی از اطلاعاتی که ما…