مقدمه ما انسان‌ها به روش‌های مختلفی چیزها را به یاد می‌آوریم که بیشتر آن‌ها از طریق حافظه نمادین است. حافظه نمادین شامل حافظه محرک‌های بینایی است و نحوه یادآوری تصاویر در جهان پیرامون اشاره دارد. به عنوان مثال به یک اشیاء که در اتاق شما…