مقدمه حافظه به ما کمک می‌کند که آنگونه که می‌خواهیم، باشیم. از یادآوری مهربانانه رویدادهای کودکی تا یادآوری جایی که کلیدهای خود را گذاشته‌ایم.  حافظه در هر جنبه از زندگی ما نقشی حیاتی دارد. این حس ما را به گذشته‌مان باز می‌گرداند و تجربه مستمر…