مقدمه طبق نظریه تریکروماسی (trichromatic) یا نظریه سه رنگ که به نظریه که به نظریه بینایی رنگ یانگ هلمولتز نیز معروف است. سه گیرنده در شبکیه وجود دارد که مسئول درک رنگ هستند. نحوه کار دید رنگی یک گیرنده به رنگ سبز، دیگری به رنگ…