مقدمه توجه بیش از حد پدیده‌ای است که در آن پاداش دادن برای انجام کاری در واقع انگیزه ذاتی برای انجام آن عمل را کاهش می‌دهد. این باعث یک نوع بی انگیزه‌‌ای در ما می‌شود. به چند مورد از کارهایی که دوست دارید انجام دهید…