مقدمه آیا مشاهده اخبار برای سلامت روان ما مضر است؟ رسانه‌هایی که ما روزانه تماشا می‌کنیم. در تفکر، رفتار و احساسات روزمره ما تأثیر به سزایی دارند. چناچه به طور منظم اخبار را دنبال می‌کنید. این فرآیند می‌تواند برای شما تبدیل به یک الگوی روزانه…