به قلم لئو بابائوتا – بله قبول دارم. نام گذاری استراحت واقعی به عنوان هنر از دست رفته تا اندازه ای اغراق آمیز است، چون همچنان افرادی هستند که واقعا استراحت می کنند، ولی به نظرم خیلی ها دیگر چنین چیزی ندارند. می توانم به…