براساس تحقیقاتی که در مورد عوامل تاثیرگذار در مورد کیفیت زندگی جنسی زوج‌ها و همچنین میل جنسی فردی انجام شد، رضایت جنسی نقش زیادی در داشتن رابط سالم دارد. هر رابطه‌ای ممکن خراب شود، زمانی که به صورت ناگهانی میل جنسی همسرتان از بین برود….