مقدمه تقویت ثانویه  Secondary Reinforcement به وضعیتی گفته ‌‌می‌شود که در آن محرک پس از ارتباط با تقویت کننده اولیه‌‌، یک تقویت دیگر نیز دریافت می‌نمائید که باعث می‌شود رفتار بیشتر تقویت گردد. به عنوان مثال، هنگا‌‌می ‌که به سگ خود غذای سبک ‌‌می‌دهید و…