مقدمه انگیزه ذاتی (Intrinsic motivation) به رفتاری گفته می‌شود که ناشی از پاداش درونی باشد. به عبارت دیگر، انگیزه انجام رفتار از درون فرد ناشی می‌شود زیرا به طور طبیعی برای شما راضی کننده است. این در تضاد با انگیزه بیرونی است که شامل یک…