به قلم لئو بابائوتا – مواجهه با تصمیم کوچک در زندگی! «طی لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت شما شکل می‌گیرد.» آنتونی رابینز بارها و بارها در طول روز، صدها تصمیم کوچک اتخاذ می‌کنیم که کار کنیم، ایمیل‌هایمان را بررسی کنیم، به این یا آن…