مقدمه تقویت معناری مختلفی دارد. اما وقتی صحبت از انسان می‌شود، یکی از متداول‌ترین آنها تقویت کننده‌های اجتماعی طبیعی است که هر روز در اطراف خود با آنها روبرو می‌شویم. تقویت اجتماعی به تقویت کننده‌هایی مانند لبخند، پذیرش، تمجید، تحسین و توجه دیگران اشاره دارد….