مقدمه کلونوپین (کلونازپام) دارویی است که معمولاً به طور کوتاه مدت برای درمان اضطراب و بی‌خوابی تجویز می‌شود. تجویز کوتاه مدت این دارو به خاطر آن است که بعد از مصرف چندین هفته، بیشتر افراد، به  آن وابستگی جسمی پیدا می‌کنند. وقتی کسی به دارویی…