مقدمه وقتی از افراد در مورد مزایای ترک سیگار سوال می‌شود. بیشتر افراد سیگاری در مورد سلامتی و شاید پول هزینه شده برای سیگار صحبت کنند. شکی نیست که هر دو نظر درباره سیگار تأثیر بسزایی در زندگی ما دارند. بعد از اینکه آخرین سیگار…