مقدمه هدف از نوشتن مقدمه در مقاله روانشناسی توجیه دلایل نوشتن درباره موضوع است . هدف شما در این بخش باید معرفی موضوع به خواننده، ارائه نمای کلی از تحقیقات قبلی در مورد موضوع و شناسایی فرضیه خودتان است. قبل از اینکه شروع کنید به…