مقدمه تعصب پیش فرض یا نگرشی بی اساس و اغلب منفی نسبت به اعضای یک گروه خاص است. تعصب می‌تواند تأثیر زیادی در نحوه رفتار و تعامل افراد با دیگران، به ویژه با کسانی که با آنها متفاوت هستند داشته باشد. رفتار افراد حتی ناخودآگاه…