مقدمه تای چی tai chi  ریشه در طب چینی دارد. قدمت آن هزاران سال است. این تمرین هم از هنرهای رزمی و هم مدیتیشن را تلفیق می‌کند، که ممکن است ترکیبی سخت به نظر برسد. هدف تای چی تکرار، تنظیم حرکات و تنفس برای 30…