اگر فرزند نوجوان شما در توجه کردن، یک جا نشستن، یا انجام دادن کارهای خانه یا تکالیف مدرسه مشکل دارد، ممکن است این سوال برایتان پیش آید که آیا همه نوجوان‌ها این مشکل را دارند یا اینکه فقط فرزند شما است که در انجام این…