مقدمه تغییر اجتناب ناپذیر است. ما به عنوان انسان، در طول عمر خود، از جنینی تا مرگ، به طور مداوم رشد می‌کنیم. روانشناسان تلاش می‌کنند چگونگی و چرایی تغییرات افراد در طول زندگی را درک و توضیح دهند. در حالی که بسیاری از این تغییرات…