مقدمه نظریه‌هایی مختلفی در مورد چگونگی رشد کودکان از کودکی تا بلوغ وجود دارد همه‌ای این نظریه‌ها  بر روی چند موضوع مختلف متمرکز هستند. این نظریه‌ها جنبه‌های مختلفی در مورد رشد و بزرگ شدن کودکان دارند از جمله این نظریه‌ها می توان به: نظریه رشد…